Декларация на ръководството

   Ръководството в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

   ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА РЪКОВОДСТВОТО Е НАСОЧЕНА КЪМ КАДАСТЪР и ПРОЕКТИРАНЕ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И НА ЦЕНА, ИЗГОДНА ЗА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩА МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА.

   За ефективното провеждане на Политиката по качество, здраве и безопасност при работа, Ръководството определя следните основни цели по качество, здраве и безопасност:

ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – гр. Варна да се утвърди, като водеща организация при кадастър и проектиране;

• Да поддържа постоянно ниво на качеството на предоставяните услуги по кадастър и проектиране при безопасни и здравословни условия на труд;

• Ефективно да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни;

• Системно да провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа при безопасни и здравословни условия на труд.

   За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД разработи, внедри и поддържа Интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа, съответстваща на международните стандарти по качествоISO 9001:2008 и здраве и безопасност при работа OHSAS 18001:2007.

     Ръководството създаде условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление на качество, здраве и безопасност при работа в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

   Ръководството на ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД осигури стриктно спазване на нормативните и всички външни изисквания за качество, здраве и безопасност при работа и непрекъснато подобряване на площадките на Дружеството и предприема превантивни мерки за постоянно подобряване на качеството и условията на труд в диалог с персонала, Групата по условия на труд, Службата по трудова медицина и държавните контролни органи.

   Ръководството се стреми към ефективно предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа.

   Ръководството на ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД поддържа ефективна система за формиране, периодично актуализиране и отчитане на целите на дружеството по отношение на качеството и безопасността, като приоритетно осигурява ресурси за изпълнение на целите в рамките на структурирана процедура за стратегическо и ежегодно планиране.

  Ръководството осигурява разясняване на политиката и целите на дружеството сред персонала, отчитане на мненията и инициативите на служителите и подходящи мерки за стимулиране в условията на повишаване на индивидуалната отговорност и строг контрол върху спазването на изискванията на политиката, правилата и процедурите на дружеството. Ръководството осигурява разгласяването на политиката и целите на дружеството и сред трети заинтересовани страни и отчита съответните законни интереси. Ръководството информира персонала и заинтересованите страни за постигнатите резултати от прилагането на политиката и за изпълнението на целите.

   Ръководството осигурява непрекъснато усъвършенстване на дружеството по отношение на качество и здраве и безопасност при работа, включително и чрез внедряване и поддържане ефективното функциониране на Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти по качество ISO 9001:2008и здраве и безопасност при работа OHSAS 18001:2007.

   Ръководството осигурява оперативен контрол върху всички аспекти на безопасността, а също така извършва ежегодни цялостни прегледи на ефективността на Интегрираната система за управление, включително и оценка за актуализиране на политиката и целите на дружеството.

“A3, КАТО УПРАВИТЕЛ НА ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.”

д-р инж. Д. Петров

28.10.2010г.